PTT şubesi nasıl açılır?

PTT işyeri Özel ve Tüzel Kişiler tarafından açılabilir mi? PTT Bayilik koşulları ve aranan şartlar nelerdir?
PTT bünyesinde, son zamanlarda artan ihtiyaçları karşılama adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; şehir merkezinde açılabilen PTT Merkez ve şubeleri, Kuruluşumuz personeli tarafından hizmetlerimizin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel tarafından şehir merkezinde PTT şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır. Bunlar dışında Özel ve Tüzel Kişiler tarafından hizmet veren Posta Pulu Satıcılığı ile PTT Acenteliği mevcuttur. Şehir içinde ancak Posta Pulu Satıcılığı açılabilmektedir. PTT, lüzum görülen yerlerde posta pulu, posta kartı, pullu zarf kuşak, hava mektubu (aerogram) ve postada kullanılan diğer değerli kağıtları sattırmak üzere Posta Pulu Satıcılığı açılmasına izin verilebilir. PTT Merkez ve Şubesine 1 km den daha az mesafede bulunan yerler ile PTT Acenteliği bulunan yerlerde satıcılık açılmaz. Aynı çevrede birden fazla satıcılık açılmasına izin verilebilir. Posta pulu satıcılarına posta kartı, pullu zarf kuşak ve postada kullanılan diğer değerli kağıtların bedeli üzerinden %5 oranında beyiye (komisyon) verilir. Bu beyiye merkezince satıcıya talebi sırasında pul ve değerli kağıtların bedelinden düşülmek suretiyle ödenir. Bir ayda verilecek beyiye miktarı 2000 adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup adedini geçemez. PTT Acentelikleri il ve ilçe merkezleri dışında PTT Şubesi bulunmayan belde ve köyler ile diğer yerleşim yerlerinde sürekli veya mevsimlik olarak açılmaktadır. PTT hizmetlerinin yürütülmesi için Acentelik açılmasına ihtiyaç duyulan yerler Başmüdürlüğünce tespit edilerek Genel Müdürlüğe aktarılır, acenteliğin açılmasına ve kapatılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Acentelik açılacak yerler, tespit edildikten sonra; PTT’nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında; beldelerde belde belediyelerince hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla; köylerde köy odalarında veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir. Acentelik görevini yürütecek kişilerde; a)T.C vatandaşı olmak, b)Reşit ve mümeyyiz olmak, c)Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, ç)Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, d)Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, e)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, f)PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak şartları aranmakta olup, Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye; a) Gerçek Kişiler için: 1) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti, 3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan 5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı. b)Tüzel Kişiler için: 1)Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, 2)Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti, 3)Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir. www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür. Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerimizce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idaremizin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir. Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez. Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.